ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

- www.echotv.hu weboldal látogatói részére –

Preambulum


Jelen Általános Felhasználási Feltételekről szóló dokumentum (továbbiakban: „ÁFF”) hatálya az ECHO HUNGÁRIA TV Zrt. (továbbiakban: médiaszolgáltató), mint médiaszolgáltató által működtetett www.echotv.hu (továbbiakban: portál) elnevezésű honlap felhasználóira terjed ki és határoz meg egyedi rendelkezéseket, amelyek mindegyike a médiaszolgáltató által egyedileg meghatározott felhasználási feltételeket, definíciókat foglalnak magukban, és amelyektől a médiaszolgáltató engedélye nélkül eltérni nem lehet.


Alapfogalmak


Médiaszolgáltató a következő alapfogalmakat kívánja rögzíteni, mint a jelen ÁFF általános értelmezési rendelkezéseinek megfelelő általános meghatározásokat:

  • Tartalom: Minden olyan szöveges, képi, video- és vagy hanganyag amely a www.echotv.hu honlapon elhelyezésre kerül,
  • Médiaszolgáltató: ECHO HUNGÁRIA TV Zrt., mint az ECHO TV televíziós csatorna és a http://www.echotv.hu/ internetes portál, illetve az ECHO TV Facebook oldalának és YouTube csatornák üzemeltetője,
  • Felhasználó: A médiaszolgáltatón kívüli 3 személy /természetes vagy jogi személy/ aki a www.echotv.hu honlapot felkeresi,
  • Kereskedelmi közlemény: Jelen ÁFF rendelkezései értelmében – összhangban a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény/továbbiakban: Smtv / rendelkezéseivel - Kereskedelmi közleménynek minősül minden olyan médiatartalom, amelynek célja gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy árujának, szolgáltatásának vagy arculatának közvetlen vagy közvetett népszerűsítése. Az ilyen tartalmak fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében, vagy önreklámozás céljából kísérik a médiatartalmakat, vagy szerepelnek abban. A kereskedelmi közlemény formái közé tartozik többek között a reklám, a támogatást nyújtó nevének, védjegyének, arculatának vagy termékének megjelenítése, a televíziós vásárlás és a termékmegjelenítés. A Reklám tv. értelmében a reklám olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog– ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dologmódjára hasznosítható természeti erőket – (a továbbiakban együtt: termék),szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul.
  • Ingyenes többletszolgáltatás: minden olyan szolgáltatás, amelyet a honlap térítésmentesen felkínál a felhasználó számára/megosztási lehetőség, regisztrációs lehetőség, hozzászólási és ún. likeolási lehetőség
  • Fizetős többletszolgáltatás: minden olyan többletszolgáltatás, amelyet a honlap a felhasználó részére fizetés ellenében kínál fel. Jelen ÁSZF hatályba lépésének időpontjában fizetős többletszolgáltatás a portálon nem érhető el, de a médiaszolgáltató fenntartja a jogot a fizetős többletszolgáltatás bevezetésére

Felhasználói jogok és kötelezettségek


Felhasználó jelen ÁFF-ben szabályozott portál böngészésekor vagy online regisztrálást követő tartalom böngészést követően automatikusan hozzájárul és magára nézve kötelezőnek ismeri el a következőkben rögzített rendelkezéseket.

A fentebb hivatkozott portálon a médiaszolgáltató által vagy nevében publikált anyagokhoz (pl. szövegekhez és képekhez) fűződő szerzői-, védjegy- és más szellemi alkotáshoz fűződő jogok jogosultja a médiaszolgáltató, illetve a vonatkozó jogosult engedélyével jelennek meg a weboldalon.

A Felhasználó jogosult a weboldal tartalmából készült kivonatokat magáncélra (azaz nem kereskedelmi felhasználás céljából) sokszorosítani. E jog gyakorlásának feltétele, hogy a Felhasználó érintetlenül hagyja és tekintetbe veszi a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat, köztük az egyes tartalmakhoz kapcsolódóan feltüntetett szerzői jogokra vonatkozó nyilatkozatot.

Felhasználó a portál tartalmát kizárólag a jogszabályokban meghatározott szabad felhasználás szerint, illetve a portál és a médiaszolgáltató által a felhasználó részére felajánlott esetleges további felhasználási lehetőségek /pl facebook-megosztás/ útján jogosult felhasználni. A médiaszolgáltató jogosult a felhasználó részére biztosított felhasználási lehetőségeket egyoldalúan módosítani – a jogszabályokban biztosított szabad felhasználás eseteinek kivételével. A Felhasználó vállalja, hogy a weboldalon található anyagokat kizárólag saját felelősségére használja.

A felhasználó nem jogosult:

  • a portál tartalmával való kereskedelemre,
  • a tartalom video megosztó portálokra való felhelyezésére /tekintettel arra, hogy a médiaszolgáltató saját YouTube csatornát üzemeltet/,
  • a tartalom átdolgozására, adatbázis létrehozására,
  • a tartalom egyéb weboldalon történő elhelyezésére.

A portál által nyújtott szolgáltatásokon, esetleges applikációkon a felhasználó nem jogosult műszaki úton módosítani, még saját célú felhasználás eseteiben sem. A felhasználó tudomásul veszi, a mennyiben valamilyen tartalom csak kereskedelmi közlemény megtekintése, vagy részbeni megtekintése útján érhető el. A felhasználó köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amelynek célja a portálon fellelhető alkalmazások, tartalmak jogellenes megváltoztatása, adaptálása, visszafejtése.

A felhasználó amennyiben a portálra történő felhelyezés céljából tartalmat küld a médiaszolgáltatónak a megküldött tartalom per teher és igénymentességéért felelősséggel tartozik. E körben a felhasználó a tartalom elküldésével feltétlen is visszavonhatatlanul térítésmentes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a tartalom a portálon, valamint a médiaszolgáltató közösségi médiafelületein megjelentetésre kerüljön, illetve arra további személyeknek felhasználási jogot engedélyezzen.


Médiaszolgáltatóra vonatkozó külön rendelkezések


A médiaszolgáltató a tőle elvárható gondossággal jár el applikációi, tartalom megjelenései, és többletszolgáltatásai tekintetében abban a vonatkozásban, hogy azok kompatibilisek legyenek a széles körben használt operációs rendszerekkel.

A médiaszolgáltató azonban nem felelős azért, ha esetleges applikációi vagy ingyenes többletszolgáltatásai a felhasználó műszaki eszközén, vagy operációs rendszerén /pc, laptop, okostelefon/ nem, vagy csak részben futtathatóak és üzemeltethetőek.

A médiaszolgáltató a jogszabályok által meghatározott kivételektől eltekintve kizárja a felelősségét minden olyan közvetett, közvetlen továbbá következményi kárért, illetve sérelemdíjért, amely a portál általbiztosított szolgáltatások, alkalmazások, applikációk használatával kapcsolatban a Felhasználónál felmerülhet.

A portál a médiaszolgáltató által működtetett www.echotv.hu portálon kívüli weboldalakra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A médiaszolgáltatónak nincs ellenőrzése a harmadik felek weboldalai felett és nem feltétlenül támogatja azokat, illetve nem vállal felelősséget azokért, így azok tartalmáért, pontosságáért és működéséért. Így a legteljesebb mértékben arra bíztatjuk a Felhasználót, hogy ismerje meg és gondosan olvassa át a meglátogatott más weboldalakon elhelyezett jogi és adatvédelmi nyilatkozatokat, illetve ismerje azok esetleges módosításait.


Adatvédelem


A médiaszolgáltató, mint adatkezelő ezúton tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a társaság tevékenységének kapcsán felvett személyes adatok, továbbá az egyéb elektronikus levelezés formájában felvett adatok körében a médiaszolgáltató, azaz az ECHO HUNGÁRIA TV Zrt. minősül adatkezelőnek; a társaságnál kezelt személyes adatokra vonatkozó részletes tájékoztatást itt olvashatja el, továbbá az adatkezelésre vonatkozó panaszait az alábbi elérhetőségeken teheti meg:

1149 Budapest, Angol utca 65-69


Kapcsolat


ECHO HUNGÁRIA TV Televíziózási, Kommunikációs és Szolgáltató zártkörű Részvénytársaság

Cg.01-10-045204

nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

székhely: 1149 Budapest, Angol utca 65-69

A weboldalon sütiket használunk, hogy kényelmesebb legyen a böngészés. További információ